Menu

PrzeprogramujSię

Dlaczego nie zacząć tworzyć tej magii samemu? Magii programowania. Dlaczego nie podjąć wyzwania wymagającego samorozwoju i zmiany kursu w życiu. PrzeprogramujSię będzie właśnie o drodze w osiąganiu celu jakim jest nauka programowania.

[JAVA] String indexOf()

przeprogramujsie

Metoda zwracająca indeks pierwszego wystąpienia ciągu znaków/znaku w wyznaczonym ciągu znaków lub zwraca wartość "-1" jeśli taki znak/ciąg znaków nie wystąpił.     public class Main{ public static void main(String args[]) { Stri... więcej

String substring()

przeprogramujsie

Metoda substring() na dwa sposoby, lubimy takie rozwiązania :) Pobranie wszystkich znaków rozpoczynając od wskazanego w nawiasie indeksu (typu int) do końca łańcucha znaków idąc w prawą stronę. public class Main{ public static void main(String args[]... więcej

[JAVA] Wyjątki

przeprogramujsie

Wyjątki (ang. exceptions) możliwe błędy występujące w trakcie działania programu.  Wystąpienie sytuacji wyjątkowej (błędu) przerywa normalny tok wykonywania programu - wykonywana jest instrukcja throw , która przekazuje sterowanie do skojarzoneg... więcej

[JAVA] Rzutowanie typów referencyjnych.

przeprogramujsie

Rzutowanie typów matematycznych (referencyjnych)  - przypisanie wartości jednego typu zmiennej innego typu (TYPE CASTING). Rzutowanie jest jawne i mamy na nie wpływ umieszczając uprzednio w okrągłych nawiasach typ docelowy. int narrowing = (int)... więcej

[JAVA] Klasa Object: Metoda equals()

przeprogramujsie

Klasa Object Każda nowo utworzona klasa dziedziczy funkcjonalności po klasie Object.  equals() - służy do porównywania obiektów, - w wyniku porównania otrzymamy wartość true lub false. - zgodnie z dokumentacją może przyjmować jako argument dowol... więcej

[JAVA] Polimorfizm

przeprogramujsie

Polimorfizm - możliwość przypisania typu bardziej precyzyjnego do typu nadrzędnego. NurseryKids chłopiec = new Boys("Kacper", "piłką"); lub NurseryKids[] kid = new NurseryKids[3] ; kid[0] = new Boys("Kacper", "piłką"); Zmienna  chłopiec jest&nb... więcej

© PrzeprogramujSię
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci